Zivaya | What’s in a name?

[Scroll down for text in English] 

Zivaya – naam en logo uitgelegd

Ziv [vrouwelijke vorm =  Ziva] is het Hebreeuwse woord voor uitstraling, schittering, en verwijst aldus naar het Licht, onze oorsprong en de bron van alles. We zijn allemaal een vonkje van het ene Licht.

Ziv wordt uitgesproken met de Nederlandse ‘z’ van ‘zien’ . Zowel Ziv als Ziva worden gebruikt als mannelijke resp. vrouwelijke persoonsnaam. 

Ya  is een van de namen van God,  en verwijst aldus opnieuw naar de bron van alles. De uitgang Ya staat  eveneens voor het vrouwelijke en wordt uitgesproken als het Nederlandse ‘JA’, gewoon lekker positief ;-)

Het Logo

De regenboog

De regenboog komt voort uit de ‘Y’ en is met alle verschillende kleuren de vertegenwoordiger van het Licht.

De Levensboom

Onderaan – de basis – is de Levensboom.  Schematisch weergegeven, met de 10 ‘sefirot’ (sferen), aspecten en energieen van de wereld, van het leven, met daartussen de 22 verbindende lijnen. De levensboom staat in het logo als teken van inspiratie uit de Kabbala, de Joodse mystieke leer. Inspiratie voor Zivaya komt tevens voort uit andere bronnen op het terrein van menselijk bewust-zijn,  zoals de werken van Caroline Myss.

Muzieknoten

De muziek speelt overal tussendoor, het is de stem van de ziel. Ieder van ons zingt zijn/haar eigen lied. En niemand is voor niets op aarde, of zoals gezegd door een wijze rabbijn, Reb Zalman Schachter-Shalomi: Nobody is an ‘Oops’ from God! Ieders stem is van belang en moet gehoord worden.

Symfonie

Alleen met al onze stemmen tesamen, klinkt de symfonie. En hoe beter we als een orkest samen spelen, hoe mooier het klinkt. Hoe we met elkaar omgaan, hoe de wereld er uit ziet, is aan ons. Het is een keuze. Een keuze die je kunt maken. Voordat je de keuze kunt maken, is aandacht, inzicht en bewust-zijn nodig.

Zivaya’s missie is mensen met elkaar te verbinden door hen de verbinding te laten maken met hun hogere, werkelijke zelf.

Zivaya playshops bieden het platform om deze verbindingen te maken, op een speelse manier, met verhalen en muziek.  De playshops richten zich voornamelijk op de jeugd van 4-12 jaar.

Zivaya – Get In Tune With Your Self

♪♫ ♪♫ ♪♫ 

Zivaya – Name and Logo explained

Ziv [female = Ziva] is the Hebrew word for radiance, brightness, and refers to the Light, our origin and the source of everything. We are all sparks of the One Light.

Ziv is pronounced with a soft ‘z’ as in ‘zig-zag’. Ziv (m) and Ziva (f) are popular Hebrew names.

Ya(h) is one of Gods names and is referring again to the source of everything. ‘Ya’ also reminds us of the Female and is pronounced as the Dutch ‘Ja’ i.e. ‘Yes’…  ending on a positive note ;-)

The Logo

The Rainbow

The rainbow springs from the ‘Y’ and with all its different colors is the representative of the Light.

The Tree of Life

At the bottom – the base – we see the schematic picture of the Tree of Life, with its ten ‘sefirot’ (spheres), aspects and energies of the world, of life, and twenty-two connecting paths. The Tree of Life in the logo signals the inspiration from Kabbalah (Jewish mysticism). Inspiration for Zivaya is also found in other sources on human consciousness, such as the works by Caroline Myss.

Musical Notes

Music is important: it is the Voice of the Soul. Every one of us sings his or her own song. And we are all here for a reason. As heard from Reb (Rabbi) Zalman Schachter-Shalomi: Nobody is an ‘Oops’ from God! All voices are important and must be heard.

Symphony

The symphony can only be played with all of our voices together. The better we sing together, the better the members of the orchestra are playing together, the better it sounds. How we interact, the way the world is functioning, is up to us. It is a choice. We get to make these choices again and again. The outcome depends on our paying attention, listening to our insights and level of consciousness.

Zivaya’s mission is to connect people by setting the stage for them to connect to their higher self.

Zivaya Playshops offer the stage to make these connections, with the use of storytelling, music and play. Children between 4 and 12 years of age are Zivaya’s main target group.

Zivaya – Get In Tune With Your Self

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>